ΜΕΝΙΠΠΟΣ

Πρόγραμμα διαχείρισης πρακτορείων γενικού τουρισμού

Η εφαρμογή ΜΕΝΙΠΠΟΣ απευθύνεται σε γραφεία τουρισμού. Λόγω της σημαντικής διαφοροποίησης των εργασιών από επιχείρηση σε επιχείρηση, διατίθεται σε τμήματα (modules) καθένα των οποίων καλύπτει με ιδιαίτερο τρόπο καθένα τμήμα-αντικείμενο του κύκλου εργασιών.


TravelΙδιαίτερα τμήματα (modules) υπάρχουν για :

1. τη διοργάνωση εκδρομών κάθε φύσης,

2. την πώληση δωματίων ξενοδοχείων,

3. την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων,

4. την πώληση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων,

5. την εμπορική διαχείριση (τιμολόγηση-έκδοση θεωρημένων παραστατικών),

6. την διαχείριση πελατολογίου-χρεωπιστωικών καρτελών- οικονομικών- ταμείου,

7. τη μεταφορά στοιχείων με γέφυρες ASCII σε κάποιο άλλο πρόγραμμα Γενικής Λογιστικής.

8. Οποιαδήποτε άλλη παροχή υπηρεσιών εντάσσεται σε ένα τμήμα (module) “Διάφορες Παροχές-Πωλήσεις” από το οποίο καλύπτονται και οι διάφορες αγορές-έξοδα, η έκδοση voucher προς πελάτες και άλλες περιφερειακές λειτουργίες.

 

 

Τα τμήματα αυτά περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια
1. Εκδρομές.

Κάθε εκδρομή-αναχώρηση καταχωρείται στο πρόγραμμα μαζί με τα στοιχεία τιμοκαταλόγου της, πρόσθετων παροχών, εκπτώσεων, προμηθειών προς τρίτους, ξενοδοχεία που διαμένει ο εκδρομέας, έξοδα ναυλώσεων κλπ) Στη συνέχεια καταχωρούνται αναλυτικά κατά παρέα οι συμμετέχοντες. Η υπόλοιπη διαδικασία (εκτύπωση καταστάσεων, bus plans, rooming lists, παρακολούθηση υπολοίπων πελατών - συνεργατών και προς προμηθευτές, είσπραξη, τιμολόγηση, λογιστική εκκαθάριση-απολογισμός κέρδους κλπ) γίνεται αυτόματα. Σαν εκδρομή νοείται η προγραμματισμένη εκδρομή εσωτερικού ή εξωτερικού, οδική-αεροπορική κλπ ενός γραφείου τουρισμού.

2. Πωλήσεις ξενοδοχείων.

Καλύπτεται η αυτοματοποιημένη πώληση δωματίων ξενοδοχείων και η έκδοση θεωρημένων παραστατικών (ΑΠΥ-ΤΠΥ), η παρακολούθηση allotment ανά ξενοδοχείο, η εκτύπωση rooming list. Υπάρχει πλήρης βάση δεδομένων με ξενοδοχεία-προμηθευτές, είδη δωματίων ανά ξενοδοχείο. τιμοκαταλόγους ανά ξενοδοχείο και χρονική περίοδο ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι έτοιμα στην πώληση. Παράγεται πλήρης σειρά γενικών και ειδικών εκτυπώσεων όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

3. Αεροπορικά εισιτήρια.

Καλύπτεται η αυτοματοποιημένη πώληση αερ.εισιτηρίων και η έκδοση θεωρημένης ΑΠΑΕ, η παρακολούθηση stock εισιτηρίων ανά εταιρεία και προμηθευτή. Η πώληση υποστηρίζεται από μία μικρή βάση δεδομένων που περιέχει στοιχεία αερ.εταιρειών και προμηθευτών, προμηθειών ανά εταιρεία ή/και προορισμό, η οποία ενημερώνεται αρχικά, για διευκόλυνση του πωλητή και αποφυγή λαθών στην πώληση. Παράγονται επαρκείς προβολές-εκτυπώσεις για έλεγχο των καταχωρημένων στοιχείων (εκκρεμότητες προς τιμολόγηση κλπ), παρακολούθηση των υπολοίπων πελατών, στατιστική παρακολούθηση των πωλήσεων και ανάλυση του πραγματικού κέρδους της επιχείρησης μετά από προμήθειες και εκπτώσεις, αυτόματη απόδοση ανά εταιρεία και προμηθευτή, παρακολούθηση αναλυτικά της αποθήκης (stock) των εισιτηρίων (ποιά εκδόθηκαν, ποια είναι void, refunds κλπ), αναλυτική παρακολούθηση καρτελών πελατών-τρίτων.

4. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Καλύπτεται η αυτοματοποιημένη πώληση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και η έκδοση θεωρημένης ΑΠΑΕ, η παρακολούθηση stock εισιτηρίων ανά εταιρεία και προμηθευτή. Η πώληση υποστηρίζεται από μία βάση δεδομένων που περιέχει στοιχεία ακτοπλοϊκών εταιρειών και προμηθευτών, δρομολογίων, τιμοκαταλόγων ανά εταιρεία-δρομολόγιο (με διακυμάνσεις τιμών κατά χρονική περίοδο). Η βάση αυτή ενημερώνεται αρχικά, για διευκόλυνση του πωλητή και αποφυγή λαθών στην πώληση. Υπάρχει όλη η υποστήριξη που αναφέρεται παραπάνω για τα αεροπορικά εισιτήρια, πλέον ειδικών εκτυπώσεων δρομολογίων - τιμοκαταλόγων κλπ.

5. Εμπορική διαχείρηση-Τιμολόγηση

Υποστηρίζονται ΑΠΥ, ΤΠΥ, Πιστωτικά τιμολόγια, ΑΠΑΕ, Πιστωτικές ΑΠΑΕ. Η έκδοση θεωρημένων παραστατικών γίνεται αυτόματα με ένα πλήκτρο από την οθόνη της πώλησης. Ανεξάρτητα από την εξωλογιστική υπάρχει και λογιστική καρτέλα πελατών βάσει των θεωρημένων παραστατικών και αποδείξεων είσπραξης που εκδόθηκαν.
Οικονομική παρακολούθηση Πελατών - Συνεργατών – Ταμείου. Στο πρόγραμμα υπάρχει πλήρης εξωλογιστική παρακολούθηση των πωλήσεων, των υποχρεώσεων πελατών προς την επιχείρηση και της επιχείρησης προς προμηθευτές της. Παρακολουθείται και το πραγματικό ταμείο της επιχείρησης με την καταχώρηση όλων των εισπράξεων - πληρωμών και την αυτόματη έκδοση (προαιρετικά) αθεώρητων αποδείξεων είσπραξης-πληρωμής, άσχετα από την έκδοση ή μη θεωρημένων παραστατικών.

6. Διαχείριση Πελατολογίου.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει πλήρες πελατολόγιο, με στοιχεία διεύθυνσης-τιμολόγησης πελατών, χρεωπιστωτικές καρτέλες, συγκ. οικονομικές καταστάσεις, εκτύπωση ετικετών αλληλογραφίας κλπ

7. Μεταφορά στοιχείων σε Γενική Λογιστική.

Τα στοιχεία πελατών και συνεργατών, πωλήσεων με ΑΠΥ-ΤΠΥ-ΑΠΑΕ, ακτ.εισιτηρίων, αερ.εισιτηρίων, πωλήσεων-εκκαθάρισης εκδρομών, εισπράξεων-ταμείου μεταφέρονται με ASCII γέφυρες σε οποιοδήποτε από τα standard προγράμματα Γενικής Λογιστικής της αγοράς (Βιβλία Γ’ Κατηγορίας).

 

Τιμοκατάλογος εφαρμογής

 
ΜΕΝΙΠΠΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΜΗ (€) ΓΙΑ ΕΝΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ (SU)
ΤΙΜΗ (€) ΓΙΑ ΔΥΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ (2U)
ΤΙΜΗ (€) ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ (MU)
Συνεργάτες - Οικονομική Διαχείριση 350 420 525
Εκδρομές 600 720 900
Διαβατήρια 200 240 300
Αεροπορικά εισιτήρια 350 420 525
Σιδηροδρομικά εισιτήρια 150 180 225
Οδικά εισιτήρια 150 180 225
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια 350 420 525
Ξενοδοχεία-Κρατήσεις δωματίων 300 360 450
Ενοικιαζόμενα δωμάτια 450 540 675
Πελατολόγιο 150 180 225
Τιμολόγηση 350 420 525
Πακέτα 250 300 375
Additional services (κρατήσεις) 150 180 225
Γέφυρα με Γενική Λογιστική 150 180 225
BUS (κίνηση λεωφορείων) 450 540 675

 

 Τιμοκατάλογος συμβολαίων υποστήριξης
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΞΙΑ (€)
Τηλεφωνική υποστήριξη Έτος 100
Νέες εκδόσεις (Release) Έτος 10% της τρέχουσας αξίας
της εγκατεστημένης εφαρμογής.

 

 

Το τμήμα Συνεργάτες-Οικονομική Διαχείριση αποτελεί την ελάχιστη έκδοση του πακέτου και το αγοράζετε πάντα υποχρεωτικά.
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%
Με την αγορά του προγράμματος παρέχεται τρίμηνη δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη.
Με την αγορά του προγράμματος παρέχονται δωρεάν οι τυχόν νέες εκδόσεις του για χρονικό διάστημα ενός τριμήνου.
Μετά την πάροδο τριμήνου από την αγορά του προγράμματος παρέχονται προαιρετικά συμβόλαια υποστήριξης (βλ. αντίστοιχο τιμοκατάλογο).
Ο τιμοκατάλογος αυτός αναιρεί κάθε προηγούμενο.
Η Evresis δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη στη σελίδα αυτή.

 

Συσκευασία προϊόντος
Δισκέτα 3.5", 1.44ΜΒ
Βασικές οδηγίες για το χειριστή

 

 

Προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές για την ομαλή λειτουργία της εφαρμογής
PC, 486/33 ΜHz η μεγαλύτερο.
Συμβατότητα με λειτουργικά σύστηματα Microsoft(TM) DOS 5.xx, WINDOWS 3.1, 95, 98.
Συμβατότητα με δίκτυα Novell(TM) Netware , Microsoft(TM) WINDOWS NT, 95, 98 .
4MB συνολική EMS μνήμη η περισσότερη.
580KB διαθέσιμη συμβατική μνήμη κάτω από DOS .
Χώρος 10MB διαθέσιμος στον σκληρό δίσκο κατά την εγκατάσταση.
Οθόνη Μονόχρωμη η VGA.
Ποντίκι συμβατό με Microsoft(TM) κάτω από DOS.


Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ενσωματωμένη προστασία (transaction tracking) από βλάβες όπως απρόβλεπτες διακοπές ρεύματος, αστοχίες του εξοπλισμού.
Μηχανισμοί επανάκτησης δεδομένων στη διάθεση του χειριστή.
Μέγιστο μέγεθος για κάθε βάση δεδομένων 2 GB.

Please publish modules in offcanvas position.